دارندگی در بسندگی، با مقدمه و ویرایشِ مصطفی ملکیان

 روزی پر کار بود؛ کار؟: «سرمستیِ تمام وقت» از سکوت، نور، ترنّم، برکه و… ____________________ «زندگی‌مان با شاخ‌وبرگ دادن ها به هَدَر می‌رود. ساده زی، ساده‌تر زی» (والدن، ثورو)   مصرف کنندگان جهان متحد شوید! این یکی از چند پیام کتاب “دارندگی در بسندگی” است که از امروز در کتاب فروشی ها خواهیم‌دید. پیامی که … ادامه خواندن دارندگی در بسندگی، با مقدمه و ویرایشِ مصطفی ملکیان